Make your own free website on Tripod.com

ช่อการะเกด

หลักปฏิบัติในการส่งเรื่องสั้น

 1. ต้องเป็นเรื่องสั้นที่ท่านคิดริเริ่มสร้างสรรค์ขึ้นเอง จะต้องเขียนขึ้นใหม่หรือเขียนเก็บไว้นานแล้วก็ได้ แต่ต้องไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน
 2. ต้นฉบับต้องเป็นตัวพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ดีดหรือ เครื่องพิมพ์ต่อพ่วงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ และต้อง พิมพ์บนกระดาษสีขาวเพียงด้านเดียว
 3. ต้องส่งต้นฉบับที่เป็นตัวจริงโดยถ่ายเอกสาร หรือ ทำสำเนาเก็บไว้ ท่านที่พิมพ์ต้นฉบับด้วยระบบประมวลผลคำของ จุฬาฯ, ราชวิถี หรือไมโครซอฟท์เวิร์ด โปรดส่งแผ่นดิสก์มาพร้อม กับต้นฉบับจากเครื่องพิมพ์
 4. ต้องส่งต้นฉบับโดยทางไปรษณีย์ไปยังบรรณาธิการแห่งเดียว และวิธีเดียวเท่านั้น

  บรรณาธิการ : สุชาติ สวัสดิ์ศรี
  ตู้ปณ.1143 ปท.ดอนเมือง
  กรุงเทพฯ 10211

 5. ต้องกำกับ ชื่อ-สกุล-ที่อยู่ปัจจุบันไว้อย่างชัดเจนที่หน้าแรกหรือ หน้าสุดท้ายของต้นฉบับ หากใช้นามปากกา ต้องแจ้งชื่อ-สกุล จริงให้ทราบด้วย

***โปรดทราบ***

 1. เรื่องสั้นที่เคยได้รับการตีพิมพ์ใน ช่อการะเกด หากปรากฏหลักฐานชัดแจ้งในภายหลังว่า ผู้เขียนลอกเลียนมาจากผลงานของผู้อื่นโดยเจตนา กองบรรณาธิการจะไม่รับพิจารณาผลงานของนักเขียนผู้นั้นอีกตลอดไป
 2. หากปรากฏว่า เรื่องสั้นที่เคยลงใน ช่อการะเกด ไปซ้ำซ้อนกับเรื่องสั้นเดียวกันซึ่งตีพิมพ์ที่อื่นมาก่อนหน้านั้น หรือตีพิมพ์ที่อื่นในภายหลังโดยที่เรื่องสั้นนั้นยังอยู่ในวาระ การพิจารณาและผู้เขียนยัง ไม่แจ้งขอถอนต้นฉบับ ในกรณีนี้กองบรรณาธิการจะไม่รับพิจารณาผลงานของนักเขียนผู้นั้นเป็นเวลา 1 ปี นับแต่เมื่อได้รับทราบ